Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling die je hebt ontvangen, de communicatie verliep niet goed of er is schade ontstaan als gevolg van de behandeling die je hebt gehad. Wij zullen proberen om samen tot een passende oplossing te komen. Je wordt van harte uitgenodigd om in (telefonisch dan wel mail) contact te vertellen waar u tegen aan loopt. Wij zullen alle stappen mogelijk nemen om uw klacht  op te lossen

Bel 06-41279038 van Sessions for Freedom of e-mail naar info@acupunctuurinutrecht.nl

In sommige gevallen is dat samen niet op te lossen en wil je graag dat iemand ons beide hierin helpt. Dan heb je het recht om contact op te nemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Sessions for Freedom is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorg voor ZZP. Deze instelling heeft een onafhankelijke klachten functionaris. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar https://zorgvoorzzp.nl/wp-content/uploads/klachtenprocedure2024.pdf

Chinese geneeswijze

Yinyanghouse.com

Amerikaanse site over Chinese geneeswijze die redelijk toegankelijk is voor de leek.

Jcm.co.uk

Een Engelse site over Chinese geneeswijze.

Bluepoppy.com

Een Amerikaanse site over Chinese geneeswijze.

Nourishingdestiny.com

Een van mijn favoriete sites. Een hoogwaardig forum over acupunctuur en spiritualiteit.

www.ecstaticdanceutrecht.nl

Dit is de website waar je alles over Ecstatic Dance Utrecht kan vinden.

We dansen iedere vrijdag avond.

Algemene voorwaarden

Sessions for Freedom

Algemene Voorwaarden en privacy beleid

Algemene Voorwaarden en privacy beleid van

Sessions for Freedom – Therapie en massage

Versie geldig vanaf 02 februarii 2024

 

Artikel 1 – Identiteit van Sessions for Freedom

Sessions for Freedom – Therapie en massage

E: info@acupunctuurinutrecht.nl

T: 06 41279038

Aangesloten bij Zorg voor ZZP

 

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden en het privacy beleid wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of

diensten verwerft in verband met een overeenkomst (ook op afstand) en deze zaken,

digitale inhoud en/of diensten door Sessions for Freedom worden geleverd;

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

 1. Consument: natuurlijke persoon een product of dienst wil aanschaffen of deelneemt aan

een activiteit, georganiseerd door Sessions for Freedom

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 3. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de

consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht,

op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode

die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde

reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 1. Activiteit: iedere cursus, workshop, seminar, lezing of training die onder welke naam dan

ook door Sessions for Freedom wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.

 1. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien

van de overeenkomst (ook op afstand);

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud

en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; hier: Sessions for Freedom

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Sessions for Freedom en de consument

wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van

producten, digitale inhoud en/of diensten;

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden en het privacy beleid zijn van toepassing op elk aanbod van

Sessions for Freedom en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Sessions for Freedom en de consument.

 1. Sessions for Freedom zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Sessions for Freedom zijn in te zien.

 

Artikel 4 – Privacy beleid algemeen

 1. Sessions for Freedom geeft veel om de privacy van haar klanten. Ze verwerkt daarom uitsluitend gegevens die ze nodig heeft voor (het verbeteren van) haar dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de informatie die zij over de consument en het gebruik van haar diensten door de consument heeft verzameld. Sessions for Freedom stelt consumenten-gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
 2. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop

aansluitende dienstverlening van Sessions for Freedom en op alle overige diensten en producten die Sessions for Freedom aanbiedt.

 

Artikel 5 – Privacy bij gebruik van en bezoek aan de website en cookies

Bezoek aan de website

 1. Bij het bezoeken van de website van Sessions for Freedom worden verbindingsgegevens van de computer verzameld waarmee de consument de website bezoekt. Daarnaast worden de pagina’s die de consument bezoekt, datum en duur van het bezoek, identificatiegegevens

van de gebruikte browser en het besturingssysteem en de website geregistreerd. Overige

persoonlijke gegevens wordt niet verzameld.

 1. Op de website worden enkel functionele en analytische cookies gebruikt.

 

Gebruik van Google Analytics

De website maakt gebruik van de dienst ‘Google Analytics’. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd en overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Voor meer informatie, zie https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=us#intro

De consument kan ervoor zorgen dat geen cookies meer worden opgeslagen. Dat kan in door de instelling in de eigen browser aan te passen.

 

Contactformulier en privacy

De consument heeft de mogelijkheid om via het contactformulier op de website contact op te

nemen met Sessions for Freedom. Sessions for Freedom vraagt hierbij de volgende gegevens:

 • naam
 • email adres
 • reden voor het contactverzoek en voorkeursdatum

 

Sessions for Freedom gebruikt deze gegevens om het contactverzoek te beantwoorden. De naam wordt verzameld om de consument persoonlijk te kunnen aanspreken; het e-mailadres is nodig om aan het contactverzoek te voldoen. Na 30 dagen wordt het complete contactverzoek verwijderd.

 

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Sessions for Freedom langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Hiervoor heeft Sessions for Freedom 5 werkdagen tijd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Sessions for Freedom is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Sessions for Freedom treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.

Artikel 7 – De prijs

 1. Het aanbod van producten, diensten en activiteiten genoemde prijzen zijn in euro, afhankelijk van het product inclusief btw of vrijgesteld van btw. Artikel 8 – Levering en uitvoering
 2. Sessions for Freedom zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Sessions for Freedom kenbaar heeft gemaakt.
 4. Sessions for Freedom is niet aansprakelijk voor foutief vermelde adressen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij desbetreffende leverancier met hun algemene voorwaarden zie daarvoor dan ook de desbetreffende website. Artikel 9 – Betalingen
 5. In de meeste gevallen heeft de consument de mogelijkheid om via mobiel of contant te betalen.
 6. De consument ontvangt de factuur na betaling ter plekke.
 7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Sessions for Freedom te melden.
 8. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat de consument door Sessions for Freedom is gewezen op de te late betaling en Sessions for Freedom de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Sessions for Freedom gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Sessions for Freedom kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.